รายการหลัก

ระบบรายงาน


 


ตำบลท่าแร้ง

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรร่วมมิตร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระต่ายบ้านในพัฒนา หมู่7
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลบ้านท่าแร้ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน

ตำบลท่าแร้งออก

วิสาหกิจชุมชนบ้านกลางพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปัง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลบ้านท่าแร้งออก

ตำบลบางครก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลิมร่วมใจ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ยดินและปุ๋ยน้ำชีวภาพ
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านปากคลอง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวบ้านปากคลอง

ตำบลบางแก้ว

วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิสาหกิจชุมชกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง
วิสาหกิจชุมชนเกษตรภูมิปัญญาบางแก้ว
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานธูปฤาษี
วิสาหกิจชุมชนคนบางแก้ว

ตำบลบางขุนไทร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารทะเลตำบลบางขุนไทร
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องปลอดสารพิษ

ตำบลแหลมผักเบี้ย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านพระเนินเคหกิจฯ
วิสาหกิจชุมชนธนาคารปู (ปูม้า) แหลมผักเบี้ย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคานเรือท่าเทียบเรือแหลมผักเบี้ย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพปลาชุมชน

ตำบลบ้านแหลม

วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูป
วิสาหกิจชุมชนคณะคุ้มครองศิลป์ศิษย์วัดเขาตะเครา

ตำบลบางตะบูน

วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปฮ่อยจ๊อแม่จินดา