รายการหลัก

ระบบรายงาน


 


วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปฮ่อยจ๊อแม่จินดา   

รหัสทะเบียน   2-76-07-06/1-0001
วัน/เดือน/ปี ที่จัดตั้ง   19 มีนาคม 2551
ที่ตั้ง  25 หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ประธานกลุ่ม   นายไพฑูรย์  วัฒนพงศ์พรชัย
เบอร์โทรศัพท์   0-3258-1050
จำนวนสมาชิก   7 ราย
สินค้า/บริการ
     - ฮ่อยจ๊อ
     - น้ำพริกเผากุ้งสด
     - น้ำพริกสวรรค์กุ้งกรอบ
     - กะปิ
     - กุ้งแห้ง