รายการหลัก

ระบบรายงาน


 


วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องปลอดสารพิษ  

 

  

 

รหัสทะเบียน   2-76-07-02/1-0004
วัน/เดือน/ปี ที่จัดตั้ง   7 มีนาคม 2549
ที่ตั้ง  38/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ประธานกลุ่ม   นายชาญ  ทับสี
เบอร์โทรศัพท์   08-9550-2199
จำนวนสมาชิก   10 ราย
สินค้า/บริการ
     - ข้าวกล้องปลอดสารพิษ
     - เกษตรจุลินทรีย์
     - ปุ๋ยชีวภาพ