รายการหลัก

ระบบรายงาน


 

ภารกิจโครงสร้างของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม

  1. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
  2. การขับเคลื่อนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
  3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร
  4. การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าการเกษตร
  5. การบริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร

คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

ค่านิยมกรมส่งเสริมการเกษตร

มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน์

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
  2. ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
  3. ศึกษาและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
  4. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร