รายการหลัก

ระบบรายงาน


 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าแร้ง

ประธานศูนย์   นายพล  วงศ์พานิช
ผู้รับผิดชอบ    นายสุชาติ โชติมิตร
สถานที่ตั้ง      หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
การปกครอง     7  หมู่บ้าน   
ครัวเรือนเกษตรกร   355  ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด     8,684  ไร่
พื้นที่การเกษตร    5,845  ไร่


   

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าแร้งออก

ประธานศูนย์    นายอัมพร รูมิง
ผู้รับผิดชอบ     นางปุณยาพร รัตนสำลี
สถานที่ตั้ง      หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
การปกครอง     4  หมู่บ้าน    
ครัวเรือนเกษตรกร    183  ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด    4,551  ไร่
พื้นที่การเกษตร    2,657  ไร่

 

   

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางครก

ประธานศูนย์    นายกฤษฎา  เอมสะอาด
ผู้รับผิดชอบ     นายสุชาติ  โชติมิตร
สถานที่ตั้ง       หมู่ที่ 7 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
การปกครอง     12  หมู่บ้าน 
ครัวเรือนเกษตรกร   547  ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด    21,632  ไร่
พื้นที่การเกษตร     14,657  ไร่

 

   

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางแก้ว

ประธานศูนย์    นายประสิทธิ์  อ่วมพ่วง
ผู้รับผิดชอบ     นางปุณยาพร รัตนสำลี
สถานที่ตั้ง       หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
การปกครอง     8  หมู่บ้าน 
ครัวเรือนเกษตรกร    656  ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด    11,406  ไร่
พื้นที่การเกษตร    6,210  ไร่

 

   

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางขุนไทร

ประธานศูนย์    นายแหลมทอง  โตแตง
ผู้รับผิดชอบ     นายวสันต์  คลับคล้าย
สถานที่ตั้ง       หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
การปกครอง     11  หมู่บ้าน 
ครัวเรือนเกษตรกร    308  ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด    15,118  ไร่
พื้นที่การเกษตร    6,794  ไร่

 

   
 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแหลมผักเบี้ย

ประธานศูนย์    นายหวัน  อรัณพันธ์
ผู้รับผิดชอบ     นายวสันต์ คลับคล้าย
สถานที่ตั้ง       หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
การปกครอง     4  หมู่บ้าน 
ครัวเรือนเกษตรกร    435  ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด    13,121  ไร่
พื้นที่การเกษตร    1,508  ไร่

 

   

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านแหลม

ประธานศูนย์    นายไพโรจน์  มีเปี่ยม
ผู้รับผิดชอบ    นางปุณยาพร รัตนสำลี
สถานที่ตั้ง      หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
การปกครอง     10  หมู่บ้าน 
ครัวเรือนเกษตรกร    346  ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด    13,713  ไร่
พื้นที่การเกษตร    4,773  ไร่

 

   

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางตะบูน

ประธานศูนย์    นายสุวิช  จันทร์เปล่ง
ผู้รับผิดชอบ     นายสุชาติ  โชติมิตร
สถานที่ตั้ง       หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
การปกครอง     13  หมู่บ้าน (บางตะบูนรวมกับบางตะบูนออก) 
ครัวเรือนเกษตรกร    329  ครัวเรือน (บางตะบูนรวมกับบางตะบูนออก)
พื้นที่ทั้งหมด    24,908  ไร่ (บางตะบูนรวมกับบางตะบูนออก)
พื้นที่การเกษตร    13,712  ไร่ (บางตะบูนรวมกับบางตะบูนออก)

 

   

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากทะเล

ประธานศูนย์    นายนิยม  ภู่มาลัย
ผู้รับผิดชอบ     นายวสันต์  คลับคล้าย
สถานที่ตั้ง       หมู่ที่ 1 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
การปกครอง     4  หมู่บ้าน 
ครัวเรือนเกษตรกร    606  ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด    5,545  ไร่
พื้นที่การเกษตร    1,691  ไร่