รายการหลัก

ระบบรายงาน


 


นายปัญญา จอมเพชร
เกษตรอำเภอบ้านแหลม

รวมลิงค์ด่วน

ทีวี

หนังสือพิมพ์

บริการออนไลน์อื่น

ห้องสมุดเกษตร
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ราคาน้ำมัน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์

วัดเขาตะเคราศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่บ้าน ถิ่นฐานหอยแครง สู่แหล่งเกลือดี เขียวขจีป่าชายเลน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอบ้านแหลม
มอบหมายให้นางสาวอลิสา ชาตเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ติดตามงามวิสาหกิจชุมชนแนะนำช่องทางจำหน่ายผลิต-
ภัณฑ์ผ่านทางออนไลนให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ฮาลาล
เพชรบุรี ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอบ้านแหลม
มอบหมายให้นางสาวอลิสา ชาตเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
ณ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอบ้านแหลม
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม เยี่ยมเยียน
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยและได้
มาตรฐาน ณ ตำบลท่าแร้ง ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอบ้านแหลม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม และนายยุกตนันท์
จำปาเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสรุป
ผลการดำเนินงานและหารือแนวทางในการพัฒนาระดับอำเภอ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอบ้านแหลม
มอบหมายให้นางสาวอลิสา ชาตเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ จัดสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตร
เข้าร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอ
บ้านแหลม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม
จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบางครก หมู่ที่ 12

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอ
บ้านแหลม พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ชาติปรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาเกษตรกรเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจประเมินการ
รับรองแหล่งผลิต GAP การทำนาเกลือทะเล ณ หมู่ 6 ตำบลบางขุนไทร
จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอ
บ้านแหลม พร้อมด้วยนางสาวอลิสา ชาตเวช นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปอาหารฮาลาล
หมู่ 4 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอ
บ้านแหลม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม
ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า-
เกษตร(ศพก.) ณ หมู่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอ
บ้านแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม
จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครื่อข่าย ศพก.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม เพชรบุรี
วันที่ 22 เมษายน 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอ
บ้านแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม และ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ติตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอ
บ้านแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรอำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จัดงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ สหกรณ์
การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอ
บ้านแหลม จัดประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของสัปดาห์ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
เพชรบุรี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอ
บ้านแหลม จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุุ่มยุวเกษตรกร
ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอ
บ้านแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม
ตรวจเยี่ยมแปลงต้นแบบ GAP และทดสอบแบบสัมภาษณ์การปฏิบัติงาน
ทางการเกษตร ณห้องประชุมสหกรณ์เกลือทะเลไทยเพชรบุรีจำกัด
วันที่ 11 มกราคม 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอ
บ้านแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม
จัดประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของสัปดาห์ที่ผ่านมา
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 6 มกราคม 2564 นายปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอ
บ้านแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม
เข้ารับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
บ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

อ่านข่าวทั้งหมด...
 
 • ผลิตภัณฑ์เด่น
 • รายงานการประชุมฯ
 • รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563
 • รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 • รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2553
 • รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2564
 • รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 • รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564
 • รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2564
 • รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 • รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564
 • รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 • รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564
 • รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2564